by / on 29/09/2013 at 2:23 pm

門小雷玩嘢?出三本以上作品集?

唔係「初到香港」嘅門小虎,唔係甘小文,而係門小雷,係非常有性格嘅門小雷,佢話會出一本10N週年作品集,打算印「三本以上」,非賣品乎?

Read more ›