by / on 27/02/2018 at 1:06 pm

記得打卡 《Project 72》畫展作品現身中環街市

曹志豪剛剛報料,唔知仲要重建幾耐嘅中環街市地盤,以圍板作展板已經一段時間,今次就以香港情懷為主題,選咗《Project 72》畫展其中三幅作品展出。睇相,暫時認到有曹志豪幅「七層舊樓+飛機欖」同埋張君豪幅「果欄」,第三幅就認唔到嘞。作品變到人咁高咗,我諗視覺效果一定更震撼,大家行開嗰頭,記得打卡呀。

Read more ›