Category: Xbox360

人入黑三 《MIB III》五月同步出Game

除《復仇者先鋒》外,近月最期待嘅於我嚟講一定係《MIB III》。一如以往美影遊戲,早過上畫幾日,用率先劇透引人俾錢。不過,希望唔好一如美影改篇遊戲咁……

Read more ›

《FF XIII-2》主角 齊做Prada chok模

《FF XIII-2》嗰位由未來嚟嘅男主角諾艾爾(Noel),上咗外國男裝時裝雜誌做男模,而且全身名牌好虛榮。都話靚仔唔使愁出路,這些機會原來屬於諾艾爾。

Read more ›
Kinect Star Wars:May the force be with you,我都做得到!

Kinect Star Wars:May the force be with you,我都做得到!

  其實我聽見首主題音樂響起,已經毛管楝。右手用激光劍左手操控原力更加完咗唔少星戰迷嘅童年夢。

Read more ›