fbpx
主頁, 潮玩新聞 — 21/08/2013 at 5:39 pm

日本網友入上癮 雪櫃洗衣機咩都捐

by

page

 

 

之前有個傳聞係便利店太子爺嘅人捐咗入個雪榚櫃度,搞到老豆間舖都俾人封埋。之後陸續有嚟,唔同餐廳嘅廚房都有員工亂搞,搞到日本出咗個道歉熱潮。外國網站就做咗個特集,集合日本Twitter捐之藝術,最身嘅係有成個人企咗入個洗衣機度,部洗衣機仲要賣成10萬円!

ku-bigpic ku-xlarge (1) ku-xlarge (2) ku-xlarge (3) ku-xlarge (4) ku-xlarge (5) ku-xlarge (6) ku-xlarge (7) ku-xlarge (8) ku-xlarge

Tags