fbpx
3DS, Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 07/08/2013 at 4:25 pm

今晚10點睇直播 「Nintendo Direct 2013.8.7」有冇3DS《進擊之巨人》?

by

任天堂Direct又嚟喇,今晚香港時間10點,入下面網址就可以睇到任記嘅網上發佈會。今次會講Wii U同3DS嘅年內發售新遊戲,我好大想頭,就係唔知噚日喺《進擊之巨人》第11卷中流出嘅封入宣傳單張,宣佈今年內推出嘅3DS遊戲《進擊之巨人》會唔會有新料,大家睇實啦!

405427 405429

 

回帶 3DS版《進擊之巨人》舊報道

https://www.gameover.com.hk/?p=81475

直播連結
http://www.nintendo.co.jp/nintendo_direct/20130807/index.html