fbpx
主頁, 潮玩新聞 — 15/07/2013 at 11:41 pm

慎入 南韓18禁公園 濟州Loveland 師奶愛巨鵰

by

嗱咁講啦,有時有啲嘢,你可以話佢猥瑣,又可以話佢係藝術,一線之差。我未去過韓國,唔知呢個2004年開嘅公園係咪旅遊熱點,不過有外國網站就啱啱見鬼咁好驚奇,做咗一個專題。呢個公園喺濟州,係18禁嘅,只有18歲或以上嘅人先可以入去參觀,裏頭有超過140個雕像,全部都有個共通點,就係同性有關。有成隻香蕉船咁大嘅超巨鵰,啲師奶坐咗上去仲好high;另外亦有啲女雕、男雕、男雕女嘅雕像,唔夠18歲就唔好入嚟睇喇,不過我哋個網連同唔同意你夠18歲個掣都冇,你係要入嚟,我都冇符。

279476 k-bigpic ku-xlarge ku-xlarge (1) ku-xlarge (2) ku-xlarge (3) ku-xlarge (4) ku-xlarge (5) ku-xlarge (6) ku-xlarge (7) ku-xlarge (8) OLYMPUS DIGITAL CAMERA ku-xlarge (10) ku-xlarge (11) ku-xlarge (12) Scenes Of Theme Park 'Love Land' In Jeju ku-xlarge (14) 279397 279399 279400 Ýòî òàêæå îòíîñèòñÿ è ê ìîëîäîæåíàì, êîòîðûå äî ñèõ ïîð ïðèåçæàþò íà îñòðîâ. 279406 279409 279412 279417 279419 279423 279424 279425 279443 279450 279461 279472 279473

Tags