fbpx
主頁, 遊戲新聞 — 21/06/2013 at 4:34 pm

新片速報 平價製手掣 殘障兒童一樣可打機

by

小朋友梗係鍾意打機,但係啲因為患病而活動能力有問題嘅小朋友,佢哋如果想打機,就可以要買啲好貴嘅專用配套……外國呢個單位hackaday就自己設計咗一個手掣,觸控更加敏感,而且可以組合或者分散貼於大嘅膠板上面,最重要係價錢好平,就可以令到患病嘅小朋友輕鬆打機,絕對抵讚!

Tags