Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 14/06/2013 at 1:22 pm

新片速報 E3《Bayonetta 2》12分鐘試玩片

by

利申,我係Wii U機主,但係我睇唔到未來,唔講自家遊戲,第3廠商遊戲我淨係見到呢隻《Bayonetta 2》。Platinum Games會喺下年推出呢隻Wii U獨佔作品,喺啱啱嘅美國E3有得試玩,外國傳媒IGN拍咗條12分鐘嘅試玩片段,短髮魔女一樣咁爽,一樣咁貼身,變身一樣冇衫著!