PS4, Xbox One, 主頁, 遊戲新聞 — 13/06/2013 at 10:03 am

新片速報 曲線再抽 Xbox One如何Share遊戲教學片

by

早兩日PS4官方條抽水片,個人覺得堅好笑,話只需一個Step就可以Share遊戲,就係交隻遊戲俾朋友……好喇,有網友可能路見不平,就拔刀拍咗段影片教人Share Xbox One嘅遊戲,都係1個Step,就係將佢交比中間一個「人」,再傳俾你個朋友,咦?但係中間嗰個隻手好似多咗少少嘢喎……

回帶 PS4