PS3, 主頁, 遊戲新聞 — 18/04/2012 at 9:13 pm

新片速報《Sorcery》 PS Move變魔法棒

by

前年E3已經大鑼大鼓公佈,由The Workshop開發,SCE專為PS Move推出嘅《Sorcery》,臨近5月22日推出日,又有新片釋出。用盡PS Move
體感機能,令你好似喺遊戲裏頭拎住魔法棒咁……唔,某程度上,有支棍揸吓手,個人又好似踏實啲嘅。

冒險角色扮演遊戲《Sorcery》條新片,有人用英文好似講緊童話故事咁,話你聽隻game玩咩。遊戲入面玩家就係一個年輕嘅
魔法實習生,用魔法棒施展冰、火、水、風等八大元素魔法,解開重重難題,對抗惡魔大軍……故事熟口熟面?童話係咁上
下啦。
httpvh://www.youtube.com/watch?v=12jIjM2SH_w