iPhone, 主頁, 周邊產品, 手機新聞, 潮玩新聞 — 01/03/2013 at 7:15 am

抬起頭做人 獵奇手機架 睇片似玩蛇

by

成日拎住部手機睇片,長時間條頸都真係幾攰,而且對手拎住部機又無晒自由,如果你係咁諗,呢個發明幾啱你用。名為「Vyne」嘅手機皮帶,靠一條可屈曲嘅長皮帶托住部機,最抵死係可以撟喺頸度好似玩蛇咁,慳返兩隻手,又唔駛做低頭族,偉大發明呀!而且易於收藏,捲埋放入袋就得。 有黑、白同埋幾款螢光色任揀,暫時未知價錢及發售日,有興趣可以email過去問吓。

 

 

 

 

 

網站:http://www.getvyne.com/