fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 22/12/2020 at 4:45 pm

阿恩《海武》一書一畫板一親筆畫 一週年紀念套餐價$160

by

舊書來的,有無撐阿恩《海武》?無?唔緊要,為紀念出版一週年,家陣再以套餐形式推出,套餐包漫畫、A5親筆畫同小畫板,小畫板仲有金銀兩款選擇添,售$160。補書係時候,報告完畢。

資料來源:面書專頁「海武 本地漫畫創作」