fbpx
主頁, 潮玩新聞 — 22/11/2020 at 4:11 pm

日本貓大神駕到 信眾跪地拍攝Twitter熱傳

by

係貓大神呀!呢隻著咗新衫嘅寺廟喵,被拍攝到好高傲咁望住班信眾,一個二個跪晒喺地做咩?原來係拎住部電話從低拍攝,難怪隻喵個樣咁囂張嘅!