fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 30/10/2020 at 6:15 pm

網圖分享:《王風雷傳奇》賀圖

by

喂?想點先?今日中午落書報攤,都仲係未見到《王風雷傳奇》喎,我心急想買喎。睇各大中小漫畫討論區及各大中小面書專頁,對於呢本袁家寶新作有彈亦有讚,搞到我更加心急想買嚟睇喎。家陣無書睇,惟有睇住賀圖止吓癮先。

資料來源:
a.https://www.facebook.com/kaka2008bsn(梁偉家)
b.https://www.facebook.com/cheungkwanho(張君豪)

張君豪畫作

 

梁偉家畫作