fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 16/01/2019 at 6:46 pm

Post《三國誌異》第三期相上網 送鄭健和x阿傑多畫板

by

好事成雙!唔好畀佢停!繼第二期後,《三國誌異》第三期繼續有獎抽。老例,買完書影張封面相掟上網幫手宣傳,加兩句讀後感,再讚好面書專頁「Bookone壹本創作」,就有機會得到由和仔大人同阿傑多聯手砲製嘅簽名畫板一大張。截址日期1月22日23:59pm,名額依舊得一位,唔知我會唔會係幸運兒呢?

資料來源:面書專頁「Bookone壹本創作」