fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 10/01/2019 at 3:52 pm

Post《三國誌異》第二期相上網 送鄭健和x阿傑多畫板

by

正呀喂!有獎抽呀喂!家陣買《三國誌異》第二期,影張相掟上網幫手宣傳,之後寫兩句讀後感,再讚好面書專頁「Bookone壹本創作」,即有機會得到由和仔大人同阿傑多聯手砲製嘅簽名畫板一大張。截址日期1月15日23:59pm,名額一位,大家識做啦。

資料來源:面書專頁「Bookone壹本創作」