fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 24/12/2018 at 9:30 pm

梁偉家賀聖誕出條漫 《滅絕遊戲2018之無限結印》高質

by

過時過節出賀圖已成港漫人老例,大家睇畫開心吓,何樂而不為?梁偉家更加有誠意,今次唔只出「圖」,直頭出「漫畫」,喺面書公開條漫《滅絕遊戲2018之無限結印》。一貫畫風,一貫高質,一貫出色分鏡,佢話辛辛苦苦畫咗十幾日,作為聖誕禮物送畀大家喎。大家記得畀Like,家家,加油呀。

資料來源:https://www.facebook.com/kaka2008bsn