PS4, Switch, Xbox One, 主頁, 潮玩新聞, 遊戲新聞 — 29/05/2018 at 7:14 am

《Dark Souls》超正角色設計 怪物精細設計睇到心寒

by

page99

《Dark Souls Remastered》應該唔少人玩緊啦,其實佢啲角色設計一直好正,好似最近有日本網民就喺美術集入面搵咗其中一隻出嚟研究,對巨眼已經夠恐怖,zoom近啲睇,原來個口上面仲有對眼,睇到人個心寒一寒。

 


ds1 ds2 ds3