fbpx
Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 02/12/2012 at 1:35 pm

繼續孤寒 Wii U試玩版遊戲玩得10次

by

有玩家喺網上面出post,話Wii U嘅上網功能雖然完善咗好多,但孤寒不變。同3DS嘅下載試玩版遊戲一樣,只容許玩家玩10次。不過又咁講啦,試玩版遊戲一向都唔長,玩10次咩都夠皮,想長玩長有,都係俾錢啦。

Tags