fbpx
PS3, Wii U, Xbox360, 主頁, 遊戲新聞 — 30/11/2012 at 9:07 am

四片連發《真‧北斗無雙》角色超必晒你冷

by

 

Fist-of-the-North-Star-Musou

係,喺無雙嘅世界入面,一切畫面、人物你都好似見過咁,甚至故事,咦?又重頭嚟過?係,但係Koei Tecmo又會同你講,呢隻係新作嚟o架喎!好似12月20日推出(PS3/Xbox360)(Wii U版下年1月31日)嘅《真‧北斗無雙》咁,好似之前玩過,但點解加個「真」字係前面又輪迴過?呢度有四條新片,係四個角色嘅戰鬥畫面,當中有女角Mamiya(マミヤ),佢又爆衫喇!

フドウ

リュウガ

ジュウザ

マミヤ

 

 

 

官方網站
http://www.gamecity.ne.jp/shokuto/

Tags