fbpx
主頁, 動漫資訊, 影音新聞, 潮玩新聞 — 07/07/2016 at 11:45 pm

有片:神級雕功!西瓜雕《Game of Thrones》Night’s King!

by

Image-1 (3)

雕西瓜呢啲藝術嘢,你識條鐵咩?今次我識呀,今次雕嘅係《Game of Thrones》
Night’s King嘛。食物雕刻師Valeriano Fatica好厲害,好似唔覺佢有點起稿,就
直接拎起大鑿小刨大刀小刀雕西瓜,大家都知Night’s King塊面有幾爛架喇,輪廓
深又多瘜肉皺紋,仲要有埋角添,不過統統難唔到佢巧手一雙,有圖作對比,真係
似到十足十。雕到咁上下,估計係因為西瓜出水,要擺入雪櫃露番硬先可再雕,雕
工一定有,仲少啲耐性都唔得,不得不畀個Like佢。

1

4

5

2