Xbox360, 主頁, 影音新聞, 遊戲新聞, 電影 — 05/11/2012 at 5:37 pm

新片速報 《Halo 4: Forward Unto Dawn》演員訪談

by

好,我老實同大家講,今日news唔多……呢段係《Halo 4》真人片三位主角Sark、Kovic同Anna嘅訪談片段,我唔知大家有冇咁好心機睇晒5集,又覺得女主角個樣得唔得,如果你堅係覺得好正好靚扣人心弦嘅話,咁就睇埋呢段訪談啦!好似「最佳男主角」咁,最後仲同我哋分享咗個小秘密,就係呢套電影嘅Figure,又幾鬼有型。

 

Tags