Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 28/10/2012 at 2:37 am

日本 Ubiday 2012現場 《ZombiU》Tee睇你幾時死

by

又係喺秋葉原舉行嘅日本 Ubiday 2012現場得意相,今次就係呢件Wii U跟機第一身喪屍射擊遊戲《ZombiU》Tee,領口開始滴到成身血,背部仲印住一條問題:「How long will you survive?」幾有型,啱晒萬聖節著去海馬公園。至於條問題就比較難答,我諗,視乎個難易度啦。

Tags