Online Game, PS3, Xbox360, 主頁, 遊戲新聞 — 03/10/2012 at 5:41 pm

新片速報《NBA 2K13》聽佐敦神的聲音

by

 

理論上,2K Sports隻《NBA 2K13》已經見咗街,冇理由仲睇佢嘅廣告啩?咁鍾意不如去買隻返屋企玩!係,我明,但呢個電視廣告你知唔知係邊個旁白呀?唔係高比唔係占士唔係櫻木花道,係佐敦呀!米高佐敦呀!籃球之神呀!咁耐冇見,聽吓佢把聲我都開心,聽完彈跳力仲好咗添!

httpvh://www.youtube.com/watch?v=FSzF4rPM0dI

Tags