fbpx
主頁, 潮玩新聞 — 04/06/2015 at 7:13 am

神級動物合成圖集 狗頭雀身零違和感

by

page-mixedanimal

唔同嘅動物品種混埋一齊會點?呢輯相集就用Photoshop技巧,將好多不同種類嘅動物做合成,例如狗頭配雀仔身、樹熊身配大笨象頭、馬身配鴨仔頭,仲失驚無神有隻巨無霸烏龜‥‥‥BTW,有幾隻都配得幾好無違和感,仲有少少得意,但係大部份合成品都好恐怖,好似基因突變,睇到我毛管都楝起埋。

1433224480-0 1433224480-1 1433224480-2 1433224480-3 1433224480-4 1433224480-5 1433224480-6 (1) 1433224480-6 1433224480-7 1433224480-8 1433224480-10 1433224480-11 1433224480-12 1433224480-13 1433224480-14 1433224480-17 1433224480-18 1433224480-19 1433224480-20 1433224480-21 (1)