fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 25/07/2014 at 12:26 pm

【動漫節】One Piece八達通動漫先賣 相機帶船舵杯墊超筍

by

tf20140725_01

One Piece喺時代開始有嘢睇, 大家去咗未? 如果想買多兩件嘢傍吓身, 東映喺動漫節度都有好多新品, 最正當然係八達通路飛同索柏公仔啦! 手腳可動, 不過成$188一個, 而且裏面冇儲值, 都真係幾飽吓, 另外仲見到passport套、矽膠電池套、相機帶都非常正, 比較鬼係佢個杯墊, 打開時係船舵, 向內反時又可以做成墊杯。

tf20140725_02 tf20140725_03 tf20140725_04 tf20140725_05 tf20140725_06 tf20140725_07 tf20140725_08 tf20140725_09 tf20140725_10 tf20140725_11 tf20140725_12 tf20140725_13 tf20140725_14 tf20140725_15 tf20140725_16 tf20140725_17 tf20140725_18 tf20140725_19 tf20140725_20