3DS, Wii, Wii U, 主頁, 其他, 影音新聞, 遊戲新聞 — 16/05/2014 at 12:33 pm

新片速報 現實版瑪利奧 恐龍仔出超必

by

現實總是殘酷的。呢條真實版瑪利奧fan made短片好正,短短兩日已經有60幾萬人睇過。今次主角係平時好得意嘅恐龍仔Yoshi,打機時撞爛隻蛋有Yoshi騎好過癮,點知今次Yoshi發惡殺人唔眨眼,眼見自己嘅同伴死晒,瑪利奧決定出絕招,點知‥‥‥我唔劇透,入嚟自己慢慢睇結局,好過癮。

2 3 4