fbpx

SONY孖頭手指 micro USB+USB插手機/平板/電腦

by

TF20131222_02

一見到呢件嘢我就好鍾意! 無他! 實用, 香港SONY公佈會喺聽日推出全新USB記憶體USM-SA1, 最與別不同處, 係佢同時有齊micro USBUSB, 簡單講, 大嗰邊可以正常插電腦, 細嗰邊頭, 就可以直插Android手機、平板, 有咗佢, 兩邊交換檔案真係舒服晒!

據知買咗佢之後, 用戶只需喺Google Play 免費下載應用程式 《File Manager》,就可以透過簡單介面, 個到搜尋、複製、刪除同內容分類等功能, 至於直接執行檔案得唔得!? 佢冇講, 不過我覺得手機平板只要認到佢係手指, 用嚟睇片、播歌應該都冇問題; 價錢稍稍貴啦, $90(8GB)$115(16GB)$239(32GB), 不過有全金屬機殼, 仲有SONY牌頭, 係穩陣精緻好多嘅, 機身仲用咗白、黑、紫三色分開三種不同容量。

TF20131222_03 TF20131222_04 TF20131222_05 TF20131222_06 TF20131222_07 TF20131222_08