PS3, 主頁, 遊戲新聞 — 14/06/2012 at 12:22 pm

今日DLC 《Tokyo Jungle》Toro貓 嗶啵猴登場

by

繼首波「Fami通服飾」同「電擊相撲腰帶」,一系列全新7款追加服裝今日就會喺香港PSN登場。今次好多服裝概念都嚟自Sony自家作品,包括有猩猩專用嘅嗶啵猴帽、Toro貓同Kuro貓嘅布公仔、無限迴廊、啪打碰布偶同LocoRoco配飾等等。免費下載,今晚必玩!